Love Creativity Header Image

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.lovecreativity.cz/

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím a provozovatelem internetového obchod http://www.lovecreativity.cz/ je Irena Vondrlíková se sídlem Žehuňská 524/8, 198 00, Praha 9, IČ: 04251156. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel) – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující, spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel – podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Uzavření kupní smlouvy – není-li kupujícím spotřebitel, objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Součástí obchodních podmínek je i reklamační řád prodávajícího. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu http://www.lovecreativity.cz/, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím pro jeho potřebu.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Charakteristika a cena zboží

Nabízíme materiál pro výrobu bižuterie a magnetů. V nabídce máme také již hotové výrobky – bižuterii a magnety. Všechno zboží na prodej je skladem, pokud není uvedeno jinak.

Na webu jsou uváděny celkové konečné ceny pro spotřebitele, ke kterým se přičítají pouze náklady na dopravu zboží uvedené v následujícím bodě. Ceny jsou vyhlášeny na dobu neurčitou a platné do odvolání. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění kupujícího. Případná změna ceny zboží však nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky.

Dodání zboží

Zboží Vám odešleme do 3 pracovních dní od přijetí objednávky (resp. od připsání platby na náš účet v případě platby bankovním převodem). Zboží dodáváme prostřednictvím České pošty nebo přes pobočky Uloženka

Neúčtujeme balné ani obdobné přirážky. K ceně zboží jsou v závislosti na způsobu doručení objednávky účtovány tyto částky:

Způsob dodání Cena
Česká pošta – platba předem 50,–Kč
Česká pošta – dobírka 80,–Kč
Uloženka – platba předem 55,–Kč
Uloženka – dobírka 85,–Kč

V případě, že dojde k vrácení odeslané zásilky (nepřevzetí zásilky zákazníkem) a zákazník požádá o jeho opětovné zaslání, bude účtován paušální poplatek ve výši 100.- Kč.

V případě nevyzvednutí zásilky na dobírku si prodejce vyhrazuje právo na úhradu nákladů spojených s odesláním zásilky. Těmito náklady se rozumí cena poštovného. Zároveň si prodejce vyhrazuje právo další zásilku na dobírku již nezasílat.

O jednotlivých skutečnostech (potvrzení objednávky, údajích k provedení platby, obdržení platby, dodávky apod.) bude kupující informován prostřednictvím e-mailu, popř. telefonu.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Spotřebitel je v souladu s § 53 odst. 7 obč.z. oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez jakékoli sankce nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu koupě (v souladu s § 53 odst. 8 ) Toto právo s nevztahuje na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Kupující, který není spotřebitelem, nemůže toto právo uplatnit.Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou– emailem na info@lovecreativity.cz, což zajistí zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.

Vrácené zboží je třeba zaslat doporučeně na adresu provozovny prodávajícího (Irena Vondrlíková, Žehuňská 524/8, 198 00 Praha 9). Doporučujeme zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení.

Zboží je kupující – spotřebitel povinen vrátit úplné, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Při nesplnění uvedených podmínek nemůže spotřebiteli vzniknout žádná újma na jeho právu odstoupit od smlouvy. Prodávající však vůči spotřebiteli může uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží, vzniklým vinou spotřebitele. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.

Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli kupní cenu, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení způsobem, na kterém se se spotřebitelem dohodne (zpravidla bankovním převodem na uvedený účet).

Upozorňujeme, že toto právo neslouží jako způsob řešení při dodávce vadného zboží.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy (po předchozí dohodě skupujícím) zejména v případech:

- kupující ani přes opakovanou výzvu neposkytne prodávajícímu součinnost k řádnému splnění závazku

- kupující si neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem). V tom případě nese kupující, nikoli spotřebitel, ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (bankovní, přepravní atd.). Právo na náhradu škody prodávajícího tím není dotčeno. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka bezodkladně převedena zpět na jeho účet.

Objednávky neuhrazené do 7 dnů od jejich přijetí, pokud nebyla zvolena platba na dobírku, jsou automaticky považovány za zrušené.

Záruka

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Je-li kupujícím spotřebitel, činí záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) spotřebního zboží 24 měsíců. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.

Spotřebitel má při uplatnění záruky:

- Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

- Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.

- Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. Za opakované vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

- Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

Reklamace

Pokud dodané zboží při dodání nebo v záruční lhůtě vykazuje vady jiné, než odpovídá obvyklému používání nebo opotřebení, má zákazník právo uplatnit reklamaci. Doporučujeme zákazníkům, aby z důvodů lepší prokazatelnosti reklamaci uplatnili písemně e-mailem na info@lovecreativity.cz a uvedli vedle výstižného popisu vady a zboží, kterého se vada týká, také variabilní symbol dodávky. Reklamované zboží je třeba zaslat doporučeně na adresu provozovny prodávajícího (Irena Vondrlíková, Žehuňská 524/8, 198 00 Praha 9).

O reklamaci prodávající rozhodně ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení spotřebitel požaduje; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Vpřípadě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na úhradu nákladů spojených s reklamací. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Objednávkou kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa a také fakturační údaje, poskytnuté prodejci, budou použity pro účely vyřízení objednávky (prodávající je oprávněn tyto údaje shromažďovat do odvolání tohoto souhlasu kupujícím) a nebudou zneužity. Nebudou zejména poskytnuty třetím stranám, využity k periodické reklamě a budou chráněny v souladu s předpisy České republiky.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné v uvedeném znění s účinností od 1.9.2015. Poslední úprava proběhla 1.12.2015.

K poskytování služeb na tomto webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu dáváte souhlas s ukládáním cookies. souhlasím více informací